Tin quy hoạch, tin tổng hợp tại Trà Vinh

Trà Vinh quy hoạch mới 12 tuyến đường tỉnh

Theo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh này sẽ cải tạo, nâng cấp 5 tuyến đường tỉnh hiện hữu quy mô cấp III - IV, thành lập mới 12 tuyến đường tỉnh quy mô cấp II - IV trên cơ sở xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các tuyến đường huyện hiện hữu.

Trà Vinh sẽ quy hoạch mới 12 tuyến đường tỉnh. (Ảnh minh họa: Tạp chí Giao thông Vận tải).

Theo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh này sẽ cải tạo, nâng cấp 5 tuyến đường tỉnh hiện hữu quy mô cấp III - IV, thành lập mới 12 tuyến đường tỉnh quy mô cấp II - IV trên cơ sở xây dựng mới và cải tạo, nâng cấp các tuyến đường huyện hiện hữu.

Quy hoạch 5 tuyến đường tỉnh hiện hữu như sau: Giai đoạn 2021 - 2025 sẽ tập trung nâng cấp, mở rộng, xây mới một số đoạn tuyến trên các tuyến đường tỉnh có nhu cầu vận tải cấp thiết.

Theo đó, Trà Vinh sẽ xây dựng mới đoạn ĐT 911 kéo dài (Thanh Mỹ - Đôn Xuân) dài 20 km (từ ĐT 912 chạy dọc kênh 3/2 theo ĐH 38 cũ đến quốc lộ 54 (QL 54), theo ĐH 25 đến giao ĐT 914), đạt tiêu chuẩn đường cấp IV - ĐB, mặt nhựa rộng 7 m, nền rộng 9 m.

Xây dựng mới đoạn ĐT 912 kéo dài (Mỹ Chánh - thị trấn Mỹ Long) dài 18 km, từ giao QL5 4 (gần cầu Giồng Lức, huyện Châu Thành) theo kênh Thống Nhất đến giao QL 53, tiếp theo ĐH 19 đến giao ĐT 915B tại thị trấn Mỹ Long, huyện Cầu Ngang, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV - ĐB, mặt nhựa rộng 7 m, nền rộng 9 m.

Nâng cấp, mở rộng đồng bộ đoạn ĐT 915B từ cầu Long Bình 3 (ranh TP Trà Vinh và huyện Châu Thành) đến giao ĐT 914 (xã Hiệp Thạnh, TX Duyên Hải) dài khoảng 39 km (Km10+258 - Km48+940), đạt tiêu chuẩn đường cấp IV - ĐB, mặt nhựa rộng 7 m, nền rộng 9 m.

Giai đoạn 2026 - 2030, tiếp tục nâng cấp, mở rộng, xây mới đồng bộ một số đoạn thiết yếu trên các tuyến ĐT, bao gồm nâng cấp, mở rộng đồng bộ ĐT 911 đoạn (Thạnh Phú - Thạnh Mỹ) từ ranh Vĩnh Long đến ĐT 912 dài gần 57 km, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV - ĐB, mặt nhựa rộng 7 m, nền rộng 9 m.

Nâng cấp, mở rộng đồng bộ đoạn ĐT 912 từ giao QL 54 (xã Tân Hùng, Tiểu Cần) đến giao QL 54 (xã Mỹ Chánh, huyện Châu Thành) dài 19 km, đạt tiêu chuẩn đường cấp IV - ĐB, mặt nhựa rộng 7 m, nền rộng 9 m.

Nâng cấp mở rộng đồng bộ toàn tuyến ĐT 914 dài khoảng 35 km đạt tiêu chuẩn đường cấp IV- ĐB, mặt nhựa rộng 7 m, nền rộng 9 m (riêng đoạn từ ngã ba Đại An giao QL 53 - Trà Cú đến giao QL 53 TX Duyên Hải - quy mô đường cấp III - ĐB).

Nâng cấp ĐT 915 đạt cấp IV - ĐB, mặt nhựa rộng 7 m, nền rộng 9 m (đoạn giao đường vào cầu Đại Ngãi đến cuối tuyến QL 53 - Huyện Trà Cú; quy mô đường cấp III - ĐB). Điều chỉnh hướng tuyến đoạn đi qua thị trấn Cầu Quan (từ ngã 3 vào chợ Cầu Quan đến cống Cần Chông).

Điều chỉnh hướng tuyến ĐT 915B, bao gồm đoạn từ đầu tuyến đến Vàm Lầu theo quy hoạch cũ; từ Vàm Lầu đến cầu Số 2 đi trùng với đường Hành lang ven biển - quy mô cấp II - ĐB.

Từ cầu Số 2 đến giao ĐT914, quy mô cấp IV - ĐB. Kéo dài thêm đoạn mới từ ĐT 914 đến giao với QL 53B với chiều dài khoảng 6km với quy mô cấp IV - ĐB.

Giai đoạn sau năm 2030, tỉnh này sẽ nâng cấp, mở rộng đồng bộ tất cả các tuyến ĐT đạt tiêu chuẩn cấp IV - ĐB, mặt nhựa rộng 7 m, nền rộng 9 m, lộ giới tối thiểu 42 m. Mở mới 12 tuyến trên cơ sở nâng cấp từ các tuyến ĐH.

12 tuyến đường tỉnh được mở mới bao gồm ĐT 911B có điểm đầu giao QL 53 tại ngã ba Long Sơn, huyện Cầu Ngang; điểm cuối tuyến số 2 KKT Định An. Tuyến có chiều dài 11 km với quy mô cấp III - ĐB.

ĐT911C có điểm đầu giao QL 60, xã Hiếu Trung, huyện Tiểu Cần; tuyến đi theo ĐH 25 đến cầu Số 3 dài 4,5 km, sau đó mở tuyến mới đi thẳng đến cua giáp ĐH 08 (ấp 3, xã Phong Thạnh) dài khoảng 3,7 km, đi tiếp theo ĐH 08 đến giao với ĐT913 mới (ĐH 33 cũ), chiều dài khoảng 8,7 km) quy mô đường cấp IV-ĐB với tổng chiều dài khoảng 17 km.

ĐT 912B từ việc nâng cấp toàn tuyến ĐH 13, điểm đầu giao ĐH 11, huyện Châu Thành, điểm cuối giao tuyến tránh QL 60 thị trấn Tiểu Cần; quy mô đường cấp IV - ĐB, chiều dài gần 17 km.

ĐT912C từ việc nâng cấp toàn tuyến ĐH 20 đến giao với ĐH 17 và đi theo ĐH 17 đến giao với QL 54, Xã Phước Hưng, huyện Trà Cú (ngã ba chợ đầu Giồng); tổng chiều dài khoảng 15 km, quy mô đường cấp IV - ĐB.

Xây dựng tuyến ĐT 913 mới với chiều dài 53 km. Điểm đầu giao với đường Võ Văn Kiệt, TP Trà Vinh; điểm cuối KCN An Phú Tân với các đoạn tuyến.

Xây dựng tuyến ĐT913B với chiều dài 26 km; điểm đầu giao với QL 53 tại thị trấn Càng Long; điểm cuối giao với ĐT 915. Quy hoạch với quy mô cấp IV - ĐB. 

Xây dựng tuyến ĐT913C mới với chiều dài 29 km; điểm đầu giao với QL 53; điểm cuối giao với QL 54 tại xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần với quy mô đường cấp IV.

Thành lập mới tuyến ĐT 914B qua địa bàn huyện Cầu Ngang, huyện Trà Cú trên cơ sở tuyến ĐH 17, ĐH 18 và ĐH 28.

Tuyến bắt đầu từ điểm giao QL 53 xã Kim Hòa, huyện Cầu Ngang theo ĐH 17, qua ĐH 18, xã Nhị Trường và ĐH1 8 mới, xã Tân Hiệp đến giao với QL 53, xã Ngãi Xuyên, huyện Trà Cú; tuyến tiếp tục đi theo ĐH 28 điểm cuối giao với ĐT 915 với chiều dài khoảng 39 km, quy mô đường cấp IV - ĐB.

Xây dựng mới ĐT 914C với chiều dài 35 km; điểm đầu giao với ĐT 914 tại xã Long Hữu; điểm cuối giao với ĐT 915 tại xã Hàm Tân, huyện Trà Cú. Quy mô toàn tuyến đạt cấp IV - ĐB.

Xây dựng mới tuyến ĐT 915C với chiều dài khoảng 41 km; điểm đầu giao QL 53B; điểm cuối QL 60 (đường vào cầu Đại Ngãi) với quy mô cấp III - ĐB, 2 - 4 làn xe. Tuyến đi qua địa bàn TX Duyên Hải, huyện Duyên Hải, huyện Cầu Ngang và huyện Trà Cú.

Tuyến ĐT 915D có điểm đầu giao với đường hành lang ven biển xã Mỹ Long Bắc, huyện Cầu Ngang, tuyến đi cắt qua ĐT 912 xã Mỹ Hòa, cắt ĐH 35 xã Mỹ Hòa, QL 53 xã Hiệp Mỹ Tây, ĐT 911B xã Thạnh Hòa Sơn và điểm cuối giao với ĐT 915C xã Thạnh Hòa Sơn, huyện Cầu Ngang. Tuyến dài khoảng 16 km. Quy hoạch đạt cấp III - ĐB.

ĐT 915E có điểm đầu giáp ĐH 30 xã Long Hòa, huyện Châu Thành, tuyến vượt sông Cổ Chiên cắt qua ĐT 915B địa phận xã Mỹ Long Bắc, tuyến chuyển hướng đi cắt ĐT 912 xã Mỹ Hòa, tiếp tục cắt ĐH 23 địa phận xã Mỹ Long Nam huyện Cầu Ngang.

Tuyến sau đó tiếp tục cắt ĐT914 xã Hiệp Thạnh, cắt QL53B xã Trường Long Hòa và kết thúc tại ĐT 915C xã Dân Thành, TX Duyên Hải. Tuyến có chiều dài khoảng 35 km, quy hoạch với quy mô đường cấp III - ĐB. 

Theo Dòng Vốn Kinh Doanh


Tin liên quan

Trà Vinh sẽ đưa huyện Tiểu Cần lên thị xã

Trà Vinh sẽ đưa huyện Tiểu Cần lên thị xã

Theo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, đến năm 2030, tỉnh này sẽ có 14 đô thị bao gồm một đô thị loại II (TP Trà Vinh mở rộng); một đô thị loại III (TX Duyên Hải); ba đô thị loại IV và 9 đô thị loại V.

Đọc tiếp →

Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (28/10 - 3/11): Duyệt quy hoạch Đà Nẵng, TP Trà Vinh sẽ mở rộng gần gấp 3

Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (28/10 - 3/11): Duyệt quy hoạch Đà Nẵng, TP Trà Vinh sẽ mở rộng gần gấp 3

Theo đó, đến năm 2030, quy hoạch đưa Đà Nẵng trở thành một trong những trung tâm du lịch, vận tải và logistics, cảng biển của cả nước. Cùng với đó, tập trung phát triển Đà Nẵng thành Trung tâm tài chính quốc tế quy mô khu vực, hình thành Khu phi thuế quan, khu thương mại tự do...

Đọc tiếp →

Mở rộng địa giới thành phố Trà Vinh

Mở rộng địa giới thành phố Trà Vinh

Theo đó, phạm vi và ranh giới quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích thành phố Trà Vinh hiện hữu, một phần huyện Châu Thành (bao gồm toàn bộ xã Hòa Thuận; xã Nguyệt Hóa; toàn bộ ấp Trì Phong, ấp Kinh Xáng thuộc xã Hòa Lợi; toàn bộ ấp Ba Se A, Ba Se B, Ô Chích A, Ô Chích B thuộc xã Lương Hòa) và một phần huyện Càng Long (bao gồm toàn bộ xã Phương Thạnh, xã Đại Phúc, xã Đại Phước) với tổng diện tích gần 16.337ha (diện tích hiện nay là 6.803ha).

Đọc tiếp →

TP Trà Vinh sẽ mở rộng gần gấp 3 lần về phía huyện Càng Long

TP Trà Vinh sẽ mở rộng gần gấp 3 lần về phía huyện Càng Long

Theo đó, phạm vi và ranh giới quy hoạch bao gồm toàn bộ diện tích TP Trà Vinh hiện hữu, một phần huyện Châu Thành (bao gồm toàn bộ xã Hòa Thuận, xã Nguyệt Hóa, toàn bộ ấp Trì Phong, ấp Kinh Xáng thuộc xã Hòa Lợi, toàn bộ ấp Ba Se A, Ba Se B, Ô Chích A, Ô Chích B thuộc xã Lương Hòa) và một phần huyện Càng Long (bao gồm toàn bộ xã Phương Thạnh, xã Đại Phúc, xã Đại Phước) với tổng diện tích gần 16.337 ha.

Đọc tiếp →

Bức tranh quy hoạch các trục động lực, các cửa ngõ kết nối của tỉnh Trà Vinh

Bức tranh quy hoạch các trục động lực, các cửa ngõ kết nối của tỉnh Trà Vinh

Theo đó, hai vùng kinh tế - xã hội bao gồm vùng phía đông là vùng động lực phát triển, bao gồm các huyện Duyên Hải, Cầu Ngang, Trà Cú và TX Duyên Hải (TX Duyên Hải là trung tâm vùng liên huyện) trở thành trung tâm kinh tế biển hiện đại, là cửa ngõ giao thông đường thủy của đồng bằng sông Cửu Long.

Đọc tiếp →

Mạng lưới cao tốc, quốc lộ theo quy hoạch qua tỉnh Trà Vinh

Mạng lưới cao tốc, quốc lộ theo quy hoạch qua tỉnh Trà Vinh

Theo Quy hoạch tỉnh Trà Vinh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, hệ thống cao tốc, quốc lộ qua tỉnh này được thực hiện theo quy hoạch, kế hoạch phát triển mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, với hai tuyến cao tốc và 4 tuyến quốc lộ (QL).

Đọc tiếp →

Trà Vinh sẽ quy hoạch mới 4 tuyến đường tỉnh, nâng cấp và kéo dài 5 tuyến hiện hữu

Trà Vinh sẽ quy hoạch mới 4 tuyến đường tỉnh, nâng cấp và kéo dài 5 tuyến hiện hữu

12 tuyến hiện hữu giữ nguyên hiện trạng, quy mô cấp III bao gồm ĐT 932B (điểm đầu giao với quốc lộ 91B (QL 91B, điểm cuối giao với QL 1, dài khoảng 19 km, quy mô đường cấp III, 2 - 4 làn xe); ĐT 933 (điểm đầu giao với đường Phạm Hùng - TP Sóc Trăng, điểm cuối giao với ĐT 933B tại huyện Cù Lao Dung, dài khoảng 17 km).

Đọc tiếp →

Thủ tướng phát lệnh khởi công cầu Đại Ngãi gần 8.000 tỷ nối 2 tỉnh Trà Vinh - Sóc Trăng

Thủ tướng phát lệnh khởi công cầu Đại Ngãi gần 8.000 tỷ nối 2 tỉnh Trà Vinh - Sóc Trăng

Sáng 15/10, cầu Đại Ngãi bắc qua sông Hậu, nối hai tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng chính thức được khởi công. Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu các bộ ngành trung ương và địa phương phải nỗ lực vượt tiến độ, phấn đấu hoàn thành dự án trong năm 2025.

Đọc tiếp →

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030

Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Định An, tỉnh Trà Vinh đến năm 2030

Theo đó, phạm vi lập quy hoạch Khu kinh tế Định An (sau đây gọi tắt là khu kinh tế) gồm đất tự nhiên của huyện Trà Cú và huyện Duyên Hải với ranh giới phía bắc giáp tỉnh lộ 914 xã Long Hữu, Hiệp Thạnh, (Duyên Hải), Kim Sơn (Trà Cú); phía tây nam giáp sông Hậu và cửa biển Định An; phía nam và đông nam giáp biển đông (chiều dài bờ biển khoảng 42 km).

Đọc tiếp →

Khởi công cầu Đại Ngãi gần 8.000 tỷ nối Trà Vinh - Sóc Trăng

Khởi công cầu Đại Ngãi gần 8.000 tỷ nối Trà Vinh - Sóc Trăng

Sáng 15/10, đã diễn ra Lễ khởi công dự án đầu tư xây dựng cầu Đại Ngãi trên Quốc lộ 60 thuộc địa phận các tỉnh Trà Vinh và Sóc Trăng. Công trình này giúp rút ngắn khoảng 80 km so với tuyến Quốc lộ 1A khi di chuyển từ Cà Mau, Sóc Trăng, Bạc Liêu về TP HCM.

Đọc tiếp →

Huy động nguồn lực xây hai cao tốc qua tỉnh Trà Vinh

Huy động nguồn lực xây hai cao tốc qua tỉnh Trà Vinh

Theo Cổng TTĐT Chính phủ, chiều 15/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh để đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và giải quyết, xử lý một số kiến nghị, tạo điều kiện cho Trà Vinh phát triển nhanh, bền vững.

Đọc tiếp →

Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (30/9 - 6/10): Duyệt quy hoạch tỉnh Trà Vinh, Quảng Ninh sắp có thành phố thứ 5

Thông tin quy hoạch nổi bật tuần qua (30/9 - 6/10): Duyệt quy hoạch tỉnh Trà Vinh, Quảng Ninh sắp có thành phố thứ 5

Sơ bộ tổng mức đầu tư toàn bộ dự án khoảng 85.813 tỷ đồng. Song theo báo cáo của các địa phương, quá trình triển khai thực tế, ước tính tổng mức đầu tư của dự án sẽ tăng thêm khoảng 2.881 tỷ đồng so với sơ bộ.

Đọc tiếp →

Duyệt quy hoạch tỉnh Trà Vinh, dự kiến huy động ít nhất 350.000 tỷ đồng vốn đầu tư

Duyệt quy hoạch tỉnh Trà Vinh, dự kiến huy động ít nhất 350.000 tỷ đồng vốn đầu tư

Mục tiêu tổng quát là đến 2030 Trà Vinh là tỉnh phát triển ở mức trung bình cao, nằm trong nhóm đầu của vùng đồng bằng sông Cửu Long, có kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, kết nối vùng đồng bằng sông Cửu Long và cả nước; có kinh tế biển phát triển, thích ứng với biến đổi khí hậu; các giá trị văn hóa của các dân tộc được bảo tồn.

Đọc tiếp →

Đề xuất làm đường ven biển nối Bến Tre với Tiền Giang, Trà Vinh

Đề xuất làm đường ven biển nối Bến Tre với Tiền Giang, Trà Vinh

Dự án có tổng mức đầu tư 7.905 tỷ đồng từ khoản vay hỗ trợ phát triển bền vững vùng Đồng bằng sông Cửu Long thích ứng biến đổi khí hậu (vốn vay thuộc Chương trình Mekong DPO) và ngân sách tỉnh Bến Tre đối ứng; trong đó, vốn vay 5.183 tỷ  đồng (thực hiện thi công xây dựng công trình và thuê tư vấn thiết kế, tư vấn giám sát nước ngoài), vốn ngân sách tỉnh Bến Tre đối ứng 2.722 tỷ đồng (thực hiện công tác giải phóng mặt bằng và các chi phí khác).

Đọc tiếp →

Lịch cúp điện Trà Vinh mới nhất tuần này (28/8 - 3/9): Nhiều ấp ở thị xã Duyên Hải bị cúp điện

Lịch cúp điện Trà Vinh mới nhất tuần này (28/8 - 3/9): Nhiều ấp ở thị xã Duyên Hải bị cúp điện

Tùy theo tình hình thời tiết và kế hoạch thay đổi nên lịch cúp điện Trà Vinh có thể được điều chỉnh hoãn ở một số nơi. Người dân có thể cập nhật lịch thường xuyên trên website của Trung tâm Chăm sóc khách hàng Tổng Công ty Điện lực Trà Vinh tại: pctravinh.evnspc.vn.

Đọc tiếp →

(XSMN) Kết quả xổ số miền Nam Thứ Sáu 02/06/2023: Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh

(XSMN) Kết quả xổ số miền Nam Thứ Sáu 02/06/2023: Vĩnh Long, Bình Dương và Trà Vinh

- Hàng tuần vào thứ Hai sẽ là 3 đài Cà Mau, Đồng Tháp, TP HCM- Hàng tuần vào thứ Ba sẽ là 3 đài Bạc Liêu, Bến Tre, Vũng Tàu- Hàng tuần vào thứ Tư sẽ là 3 đài Cần Thơ, Đồng Nai, Sóc Trăng- Hàng tuần vào thứ Năm sẽ là 3 đài An Giang, Bình Thuận, Tây Ninh- Hàng tuần vào thứ Sáu sẽ là 3 đài Bình Dương, Trà Vinh, Vĩnh Long- Hàng tuần vào thứ Bảy sẽ là 4 đài Bình Phước, Hậu Giang, Long An, TP HCM- Hàng tuần vào Chủ Nhật sẽ là 3 đài Kiên Giang, Đà Lạt, Tiền Giang

Đọc tiếp →

Hoàng Quân sẽ được vay vốn từ gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng cho dự án NƠXH tại Trà Vinh

Hoàng Quân sẽ được vay vốn từ gói hỗ trợ 120.000 tỷ đồng cho dự án NƠXH tại Trà Vinh

CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ Địa ốc Hoàng Quân (mã chứng khoán: HQC) vừa công bố thông tin liên quan đến việc gia hạn tiến độ và vay vốn làm dự án Khu nhà ở xã hội (NƠXH) thuộc khu tái định cư, dân cư và dịch vụ thương mại phường 4, TP Trà Vinh (Khu đô thị mới Trà Vinh) do Hoàng Quân làm chủ đầu tư.

Đọc tiếp →

Trà Vinh bố trí hơn 4.800 tỷ đồng cho đầu tư công năm 2023

Trà Vinh bố trí hơn 4.800 tỷ đồng cho đầu tư công năm 2023

Theo UBND tỉnh Trà Vinh, năm 2023, tỉnh bố trí trên 4.813 tỷ đồng để thực hiện các dự án đầu tư công; trong đó, vốn ngân sách địa phương trên 2.505 tỷ đồng, vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu trên 1.839 tỷ đồng và vốn ngân sách Trung ương thực hiện 3 chương trình mục tiêu quốc gia trên 468 tỷ đồng.

Đọc tiếp →